Gemeenteblad 2049, 4 juli 2018 - Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”

Dit artikel is gearchiveerd op 15-08-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 04-07-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” (NL.IMRO.0848.BP402BREUGEL-VA01).

Het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” heeft betrekking op de realisatie van 18 woningen op de locatie die ligt ten zuiden van de Planetenlaan, ten oosten van de Piet Heinlaan en ten noorden van de nieuwe school.

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 5 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). De bestemmingsplannen zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

-    diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

-    belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.