Gemeenteblad 2100, 15 augustus 2018 -Evenementenvergunning Kindervakantiespelweek Son

Dit artikel is gearchiveerd op 26-09-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-08-2018
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Op 17 juli 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Kindervakantiespelweek Son (KVS).

Het evenement, georganiseerd door de organisatie van KVS, vindt plaats vanaf 13 augustus tot en met 17 augustus 2018 dagelijks tussen 08:30 en 20:00 uur.

De spelactiviteiten vinden op diverse terreinen plaats binnen de gemeente Son en Breugel.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.