Gemeenteblad 301, 18 november 2014 - Vaststelling bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A”

Dit artikel is gearchiveerd op 30-12-2014.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2014
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 05 november 2014 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A” (NL.IMRO.0848.BP303SONMIDDEN-VA01).

Het bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 8/8A” voorziet in een passende bestemming voor de uitbreiding van de bestaande opslagloods op het perceel H. Veenemanstraat 8A en een eenduidige regeling in de vorm van een aanpassing van de planregels voor het perceel H. Veenemanstraat 8.
Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 20 november 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.