Gemeenteblad 302, 18 november 2014 - Rectificatie evenementenvergunning IJsfeest

Dit artikel is gearchiveerd op 30-12-2014.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2014
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Het college maakt bekend dat in de vergunning voor het IJsfeest (gepubliceerd op 28 oktober 2014) een kennelijke fout staat. In de vergunning staat als startdatum voor de opbouw 10 december 2014 genoemd. In voorgaande jaren startte de opbouw van het evenement op de maandag voor de eerste dag van het evenement. Opbouw van het evenement mag daarom dit jaar beginnen op 8 december 2014.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.