Gemeenteblad 303, 18 november 2014 - Subsidiebeleidsplan 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 30-12-2014.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

Door de enthousiaste en creatieve inzet van onze plaatselijke organisaties kent Son en Breugel een bloeiend verenigingsleven. De gemeente kent aan 56 van deze organisaties die voor en met onze inwoners activiteiten ontplooien subsidie toe. Er wordt subsidie verleend aan een scala van plaatselijke grote en kleinere verengingen en stichtingen zoals koren, sportverenigingen, scoutinggroepen en culturele organisaties.
De gemeente draagt er zo aan bij dat deze organisaties activiteiten kunnen ontplooien op het gebied van o.m. het sociaal-cultureel werk, sport, cultuur, zorg en maatschappelijke dienstverlening.
Daarnaast verleent de gemeente ook subsidie aan enige grote professionele organisaties zoals basisbibliotheek dommeldal, Lumens (maatschappelijk werk en schuldhulpverlening) en de LEVgroep (jeugd- en jongerenwerk, steunpunt Mantelzorg, Vrijwilligerssteunpunt)
Deze subsidies en de wijze waarop deze worden berekend zijn overzichtelijk bij elkaar gezet in het subsidiebeleidsplan 2015. Hierdoor kan iedereen kennisnemen van het subsidiebeleid van de gemeente Son en Breugel.

Eenmalige subsidies

Eenmalige subsidies maatschappelijke activiteiten

In het Subsidiebeleidsplan is een budget van € 12.500,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2015 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van onze inwoners, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 750,-.
Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 juni te zijn ontvangen; de aanvragen voor het twee halfjaar vóór 1 december. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Eenmalige subsidies onderhoud monumenten

In het Subsidiebeleidsplan is een budget van € 10.000,- opgenomen voor subsidies voor de kosten van onderhoud van monumenten. Er kan ondermeer subsidie worden aangevraagd in de goedgekeurde onderhoudskosten en in de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht. Het college heeft enige regels vastgesteld over de hoogte van deze subsidies. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Het subsidiebeleidsplan 2015 wordt op 25 november besproken in de commissie Burgerzaken. Alle organisaties die in het subsidiebeleidsplan 2015 zijn opgenomen hebben dit onlangs toegezonden gekregen en kunnen hierop tot 21 november 2014 reageren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.