Gemeenteblad 310, 15 december 2014 - Verordening Basisregistratie Personen

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-12-2014
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 5 november 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Son en Breugel de Verordening basisregistratie personen vastgesteld (Verordening BRP). In deze verordening is vastgelegd aan welke instanties met een gewichtig maatschappelijk belang en voor welk doel gegevens verstrekt worden uit de BRP. In deze verordening wordt de bevoegdheid om regels vast te stellen voor het verstrekken van gegevens uit de BRP aan organen (afdelingen) van de gemeente gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Deze regels zijn uitgewerkt in het Reglement BRP. In dit reglement is per onderdeel omschreven hoe de verstrekking geregeld is.

Inwerkingtreding/ter inzage

De verordening treedt in werking op de dag na deze publicatie. De Verordening BRP en het Reglement BRP liggen vanaf woensdag 19 november 2014 ter inzage bij de publieksbalie van afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel.