Gemeenteblad 316, 2 december 2014 - Ontwerp bestemmingsplan “Sonniuspark, Honingbij”

Dit artikel is gearchiveerd op 13-01-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 02-12-2014
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 4 december 2014 tot en met woensdag 14 januari 2015 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark, Honingbij” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied De Brink waar aan de Honingbij, in plaats van een 2e school, woningbouw gepland is. Het nieuwe bestemmingsplan gaat uit van maximaal 78 woningen in dat gebied in plaats van 65 woningen, dat als maximum in het oorspronkelijke “bestemmingsplan Sonniuspark” genoemd is.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoeld bestemmingsplan kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sonniuspark, Honingbij”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u - ook binnen de genoemde termijn -, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499-4919491.