Gemeenteblad 335, 23 december 2014 - Wijziging omgevingsvergunning Ockhuizenweg 22

Dit artikel is gearchiveerd op 03-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 23-12-2014
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan D.A.J. van Gastel, Mosbulten 7 te Sint-Oedenrode, een omgevingsvergunning hebben verleend voor het toepassen van een ander emissiearm huisvestingssysteem in de vleeskuikenstallen aan de Ockhuizenweg 22 in Son en Breugel.

Het besluit ligt van 23 december 2014 gedurende 6 weken tot 3 februari 2015 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kan tot 3 februari 2015 door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ‘s-Hertogenbosch.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.