Gemeenteblad 377, 13 januari 2015 - Emigratie naar onbekend adres

Dit artikel is gearchiveerd op 24-02-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 13-01-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onder-staande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de  basisregistratie per-sonen stonden ingeschreven. Hun persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft:

  • De heer M.J. Janga, geboren 4 maart 1968
  • De heer Yassin Hussein Mohamed, geboren 13 december 1981

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het be-zwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
  • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlo-pige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.