Gemeenteblad 381, 23 januari 2015 - Tijdelijke verkeersmaatregelen carnaval

Dit artikel is gearchiveerd op 03-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 20-01-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat het ten behoeve van een goed en veilig verloop van de carnavalsactiviteiten in 2015 benodigd is tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Het betreft de volgende verkeersmaatregelen behorend bij de volgende activiteiten:

15 februari: carnavalsoptocht, aanvang 13:11 uur

Evertsenlaan, Piet Heinlaan (startpunt ter hoogte van huisnummer 27), Sint Hubertuslaan, Van den Elsenstraat, het Pieter Brueghelplein, Veerstraat, Wilhelminalaan en het oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat tot en met de aansluiting met het Raadhuisplein.
Ter informatie: bovengenoemde afsluiting in het centrum van Son betekent dat de kruising Wilhelminalaan-Nieuwstraat-Boslaan-Hendrik Veenemanstraat gedurende genoemde tijden afgesloten is voor het verkeer.
De afsluiting van bovengenoemde wegen is geldig op 15 februari 2015 van 12.00 uur tot 16.00 uur.

16 februari: Krutjesgatse Oberrace, aanvang 14:00 uur

Het weggedeelte de Nieuwstraat vanaf de aansluiting met de Markt ter hoogte van de gevestigde horecabedrijven aan de Markt 2 en de Nieuwstraat 25 tot aan de aansluiting met de kruising Wilhelminalaan/ Hendrik Veenemanstraat wordt in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande verkeer.
De afsluiting van bovengenoemd weggedeelte is geldig op 16 februari 2015 van 12:00 uur tot 18:00 uur.

17 februari: Boerenbruiloft, aanvang 13:00 uur

Samenkomst van “bruidsparen” op de Dommelbrug aan de Wilhelminalaan/Veerstraat.
De doorgaande route Wilhelminalaan- Veerstraat wordt ter hoogte van de brug over de Dommel afgesloten van 13.00 uur tot 13.30 uur

Parkeerverbod

Voor een veilig en goed verloop van de optocht is het verboden te parkeren in:

  • De parkeervakken gelegen aan het oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat, vanaf het kruispunt met de Wilhelminalaan en de Markt op 15 februari tussen 11.00 en 17.00 uur en voor het oostelijke en westelijk gedeelte van de Nieuwstraat op 16 februari van 12:00 tot 18:00 uur.
  • De parkeervakken aan de Wilhelminalaan vanaf de aansluiting met de Hendrik Veenemanstraat tot aan de aansluiting Willemstraat en Emmastraat.

Indien noodzakelijk worden geparkeerde voertuigen verwijderd op grond van de Wegsleepregeling Son en Breugel.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.