Gemeenteblad 387, 27 januari 2015 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark, brug parkeervoorziening school en SBC”

Dit artikel is gearchiveerd op 10-03-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 453
Publicatiedatum: 27-01-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 5 februari 2015 tot en met woensdag 18 maart 2015 voor iedereen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Sonniuspark, brug parkeervoorziening school en SBC” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een nog aan te leggen brug over de Sonse Heideloop ten behoeve van de noord ontsluiting van de parkeervoorziening voor basisschool de Ruimte en voetbalclub SBC.

De wijziging betreft het toevoegen van een uitgebreide verkeersparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • iedere belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerp-bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen;
  • iedere belanghebbende die bezwaren heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan door het college in het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.