Gemeenteblad 412, 24 februari 2015 - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Bosgebied-West”

Dit artikel is gearchiveerd op 07-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-02-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 18 december 2014 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; Bosgebied-West”.

Het bestemmingsplan “Buitengebied; Bosgebied-West” heeft betrekking op het natuur- en bosgebied gelegen tussen de A50, de westelijke gemeentegrens, het Wilhelminakanaal en de Sonniuswijk. Het bestemmingsplan “Buitengebied; Bosgebied-West” betreft een actualisatie van de vigerende bestemmingsplannen in dit gebied.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad besloten de volgende wijzigingen, hier op hoofdlijnen samengevat, aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

 • enkele ondergeschikte tekstaanpassingen in de toelichting c.q. planregels;
 • de toelichting is aangepast op het actuele provinciale beleid;
 • in de planregels is in artikel 3.2.3 een maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde opgenomen;
 • in de planregels is in artikel 4.1.1 toegevoegd lid l “uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bos-scoutingactiviteiten’ voor scoutingactiviteiten”
 • in de planregels is in artikel 5.2.2a de maximale oppervlakte voor de totale bebouwing gewijzigd;
 • in de planregels is in artikel 6.2.3 een maximale oppervlakte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, opgenomen;
 • op de plankaart zijn gronden die tot de EHS gaan behoren gewijzigd naar de bestemming ‘Natuur’;
 • op de plankaart is het bestemmingsvlak ‘Maatschappelijk’ aangepast;
 • op de plankaart is het bouwvlak aangepast;
 • op de plankaart is binnen de bosbestemming de aanduiding ‘specifieke vorm van bos-scoutingactiviteiten’ opgenomen;

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 26 februari 2015 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.