Gemeenteblad 413, 24 februari 2015 - Aangevraagde omgevingsvergunning MCS

Dit artikel is gearchiveerd op 07-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-02-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aangezien de inrichting is gelegen nabij de gemeentegrens, vindt ook in de gemeente Son en Breugel een publicatie plaats.

De aanvraag is ingediend door Motorcrossclub Son voor het in werking hebben van een inrichting waar gereden wordt met crossmotoren. De inrichting ligt aan de Cortenbachsedijk ongenummerd in de gemeente Nuenen, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie A, nummer 3453.

De aanvraag betreft een zogenaamde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (artikel 2.6 Wabo). Voor deze inrichting is reeds een vergunning verleend op 20 januari 2004, nadien gewijzigd bij besluit d.d. 2 november 2010. De nieuwe vergunning betekent een verdere aanscherping van de voorwaarden waaronder reeds vergunde activiteiten zijn toegestaan. Er vindt dus geen uitbreiding van activiteiten plaats.

Burgemeester en wethouders van Nuenen zijn voornemen de gevraagde vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 februari 2015 tot 10 april 2015 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (040 - 2631646) een afspraak maken.

Iedereen kan tot 10 april 2015 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient, tijdig binnen de termijn van ter inzagelegging, te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Nuenen.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.