Gemeenteblad 425, 17 maart 2015 - Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19”

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 19 maart 2015 tot en met woensdag 29 april 2015 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het adres Brouwerskampweg 19 waar een agrarisch bouwblok wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de viskwekerij.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoeld bestemmingsplan kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Brouwerskampweg 19”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u - ook binnen de genoemde termijn -, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499-491 491.