Gemeenteblad 427, 17 maart 2015, Evenementvergunning Koningsdag

Dit artikel is gearchiveerd op 28-04-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 17-03-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning


De burgemeester heeft vergunning verleend voor diverse activiteiten in het dorp op Koningsdag 27 april 2015 op diverse plaatsen in het dorp tussen 9.00 uur en 24.00 uur.

Verkeersmaatregelen Koningsdag

Voor een goed en veilig verloop van Koningsdag is besloten de volgende wegen af te sluiten: de Amerikalaan van 7.00 uur tot 14.00 uur, het Kerkplein, de Markt en de Nieuwstraat tussen de Wilhelminalaan en de Schoolstraat en de Airbornestraat/Raadhuisplein tussen 11.00 uur en 22.00 uur, het Raadhuisplein tussen 8.00 uur en 24.00 uur en de Veerstraat van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.