Gemeenteblad 449, 7 april 2015 - Vaststelling bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1”

Dit artikel is gearchiveerd op 19-05-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 07-04-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 26 maart 2015 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1” (NL.IMRO.0848.BP651EVENEMENTEN-VA01).

Op 31 oktober 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Evenementen” vastgesteld. De Raad van State heeft op 26 november 2014 uitspraak gedaan inzake een ingesteld beroep en het raadsbesluit voor zover het betreft de gebiedsaanduiding "evenemententerrein-1" en artikel 3, onder f, sub 3 en 4, van de planregels vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak is besloten tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1”.

Het bestemmingsplan “Evenementen; Evenemententerrein-1” heeft betrekking op de locatie in het centrum van Son (begrensd door een deel van de Nieuwstraat, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein en Kerkplein), gemeente Son en Breugel. Het plan beoogt evenementen mogelijk te maken. Voor het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 09 april 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden ten aanzien van het houden van evenementen op het evenemententerrein-1 beroep instellen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.