Gemeenteblad 457, 21 april 2015 - Voorstel tot het van toepassing verklaren van de Toolbox Sonniuspark op de nog onbebouwde c.q. nog niet gereserveerde plandelen

Dit artikel is gearchiveerd op 02-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 453
Publicatiedatum: 21-04-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat zij de raad willen voorstellen de “Toolbox”, gereedschapskist voor beeldkwaliteit Sonniuspark, van toepassing te verklaren op de nog onbebouwde plandelen.

Deze Toolbox is een van de uit te werken onderdelen van het raadsbesluit van 25 april 2013 tot vaststelling van de Nieuwe Aanpak Sonniuspark. Het instrument beoogt binnen de kaders van het geldende Beeldregieplan Sonniuspark een verdere invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot (projectmatige) woningbouw in de nieuwbouwwijk Sonniuspark. De raad wordt gevraagd de Toolbox ook van toepassing te verklaren op de nog onbebouwde c.q. nog niet gereserveerde plandelen van Sonniuspark.

Deze Toolbox bestaat uit beeldmateriaal en een toelichtende tekst en wil, door middel van het stellen van algemene kaders, een optimalisatie van verkaveling bewerkstelligen.

Op grond van de Inspraakverordening kan iedereen vanaf 23 april 2015 gedurende vier weken op het voorstel inspreken. Dat kan bij voorkeur door middel van een schriftelijke inspraakreactie die gericht moet zijn aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Voor vragen of een mondelinge toelichting kunt u terecht bij de heer H. van der Wal, projectteam Sonniuspark, telefoon 0499-491491.

De Toolbox ligt ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son.