Gemeenteblad 470, 28 april 2015 - Evenementenvergunningen

Dit artikel is gearchiveerd op 09-06-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-04-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de volgende evenementen:

  • Avondwandelvierdaagse, die gehouden mag worden in de periode van 9 juni tot en met 11 juni van18:00 en 22:00 uur en op 12 juni van 18:00 tot 24:00 uur. De diverse wandelingen door de gemeente starten en eindigen bij het verenigingsgebouw van de Scouting Margaretha Sinclair aan de Sint Genovevastraat.
  • Motorcross op 30 en 31 mei 2015 aan de Brouwerskampweg tussen 09.00 en 18.00 uur.
  • Windhondenwedstrijden op diverse data met ingang van 26 april 2015 aan ’t Sicse Ven tussen 11.00 en 18.00 uur

Bezwaarprocedure

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.