Gemeenteblad 508, 2 juni 2015 - Verlenging besluit omgevingsvergunning Sonse Hout 1 t/m 30

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 453
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

  • Sonniuspark, Sonse Hout 1 t/m 30 – oprichten 30 woningen, verlengd tot 19 juli 2015

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.