Gemeenteblad 509, 2 juni 2015 - Ontwerpbestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D”

Dit artikel is gearchiveerd op 14-07-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 04 juni 2015 tot en met woensdag 15 juli 2015 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D” (NL.IMRO.0848.BP902DRIEHOEK-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D” is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D” heeft betrekking op de realisatie van twee vrijstaande woningen (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) op de locatie Driehoek 1C en Driehoek 1D (kavels gelegen achter de woning Kanaalstraat 53-53a-53) in Son en Breugel.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Driehoek; Driehoek 1C – 1D”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).