Gemeenteblad 511, 2 juni 2015 - Evenementenvergunning Oktoberfest

Dit artikel is gearchiveerd op 14-07-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor een meerdaags muziekfestival Oktoberfest in de periode van 9 oktober tot en met 11 oktober 2015. Het muziekfestival mag gehouden worden in een feesttent op het kerkplein in het centrum van Son.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending of bekendmaking (2 juni 2015 ) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.