Gemeenteblad 519, 2 juni 2015 - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9”

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 11 juni 2015 tot en met woensdag 22 juli 2015 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9” (NL.IMRO.0848.BP816BUITENGEBIED-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9” is ook te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9” heeft betrekking op sanering van de aanwezige intensieve veehouderij, de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en de realisatie van twee vrijstaande woningen via ruimte-voor-ruimte op de locatie Driehoek 9 in Son en Breugel.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 9”. 

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).