Gemeenteblad 520, 2 juni 2015 Voorgenomen besluit Toolbox beeldkwaliteit Sonniuspark

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-06-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn  de “Toolbox” Sonniuspark van toepassing te verklaren op de drie noordelijk gelegen plandelen (ten noorden van de Libellenlaan).

Deze Toolbox is één van de uit te werken onderdelen van het raadsbesluit van 25 april 2013 tot vaststelling van de Nieuwe  Aanpak Sonniuspark. Het instrument beoogt binnen de kaders van het geldende Beeldregieplan Sonniuspark een verdere invulling te geven aan de ruimtelijke kwaliteit van genoemde deelgebieden.

Deze Toolbox bestaat uit beeldmateriaal en een toelichtende tekst en wil, door middel van het stellen van algemene kaders, een optimalisatie van verkaveling voor de nog resterende niet  bebouwde deelgebieden bewerkstelligen.

Op grond van de Inspraakverordening kan eenieder vanaf 11 juni 2015 gedurende vier weken op het ontwerp inspreken. Dat kan bij voorkeur door middel van een schriftelijke inspraakreactie die gericht moet zijn aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Voor vragen of een mondelinge toelichting  kunt u  terecht bij de heer H. van der Wal, projectteam Sonniuspark, telefoon 0499-491491.

Het voorgenomen besluit en de gebiedsaanduiding met Toolbox liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son.