Gemeenteblad 552, 30 juni 2015 - Handboek Kabels en Leidingen 2015

Dit artikel is gearchiveerd op 11-08-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-06-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Op 30 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het handboek Kabels en Leidingen 2015 en de nadeelcompensatieregeling 2015 vastgesteld. Deze treden in werking op 1 juli 2015. Het nieuwe handboek vervangt het handboek uit 2003.

Het doel van het Handboek Kabels en Leidingen is het borgen van kwaliteit, bevorderen van veiligheid, het beperken van overlast en voorkomen van schade. Als beheerder van de openbare ruimte voert het college de regie en de coördinatie bij de aanleg van kabels en leidingen van netbeheerders. Voor een goede uitoefening van deze taken zijn uitvoeringsvoorschriften vastgelegd in het Handboek Kabels en Leidingen. Het handboek is van toepassing in alle gevallen waarin het college toestemming heeft verleend voor werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in de openbare ruimte. In dit handboek zijn onder andere uniforme richtlijnen, voorwaarden en eisen gesteld ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van voorgenoemde werkzaamheden.

Beleidsregels nadeelcompensatie

Deze beleidsregels hebben betrekking op het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen als gevolg van activiteiten van de gemeente in openbaar gebied. In de meeste gevallen zal het dan gaan om vernieuwen van de riolering en/of bij reconstructies. Door het toepassen van de beleidsregels worden de vergoedingen aan de nutsbedrijven gereguleerd, gestructureerd en gelimiteerd.