Gemeenteblad 583, 11 augustus 2015-Herziene concept-rampbestrijdingsplan Van den Anker BV

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 11-08-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Herziene concept-rampbestrijdingsplan Van den Anker BV

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt bekend, dat in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure vanaf dinsdag 18 augustus 2015 gedurende zes weken het herziene concept-rampbestrijdingsplan Van den Anker BV ter inzage ligt.

In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat elke 3 jaar een rampbestrijdingsplan wordt herzien. Het concept RBP is een herziening van het vigerende RBP Van den Anker BV uit 2012 en bevat het geheel van te nemen maatregelen tijdens de eerste fase van een groot incident bij Distributiecentrum Van den Anker.

Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt ter inzage in het kantoor van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deken van Somerenstraat 2, 5600 KX Eindhoven, contactpersoon dhr. J. van Oorsouw, en in het gemeentehuis te Son en Breugel,  Raadhuisplein1 te Son en Breugel,  contactpersoon mevr. M. van Hoof.
Het ontwerp-rampbestrijdingsplan kan worden ingezien tijdens kantooruren. Het ontwerp-rampbestrijdingsplan is digitaal toegankelijk via de website www.sonenbreugel.nl

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zienswijzen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘zienswijze concept RBP Van den Anker’ op de volgende wijze indienen:

  • Brief: richten aan Dhr. J. van Oorsouw, Team Crisisbeheersing, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven
  • Mail: richten aan johnvanoorsouw@vrbzo.nl
  • Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met dhr. J. van Oorsouw, telefoon (040) 2203506.

Beroep tegen een besluit dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.