Gemeenteblad 592, 11 augustus 2015 - Toolbox Sonniuspark

Dit artikel is gearchiveerd op 11-10-2015.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-08-2015
Soort bekendmaking: Verordeningen

Toolbox, gereedschapskist voor beeldkwaliteit Sonniuspark vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat zij op 28 juli 2015 besloten hebben de Toolbox , gereedschapskist voor beeldkwaliteit Sonniuspark, van toepassing te verklaren op de drie noordelijk gelegen plandelen nrs. 5, 6 en 7 (ten noorden van de Libellenlaan).

Deze Toolbox is een van de uit te werken onderdelen van het raadsbesluit van 25 april 2013 tot vaststelling van de Nieuwe Aanpak Sonniuspark. Het instrument beoogt binnen de kaders van het geldende Beeldregieplan Sonniuspark een verdere invulling te geven aan de ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot daartoe aangewezen delen van de nieuwbouwwijk Sonniuspark. Deze kaders gelden dus nu ook voor de drie noordelijk gelegen plandelen.

De Toolbox bestaat uit beeldmateriaal en een toelichtende  tekst. De regels van de Toolbox treden in werking  daags nadat deze zijn gepubliceerd in het plaatselijk weekblad Forum.

Voor vragen of een mondelinge toelichting kunt u terecht bij de heer H. van der Wal, projectteam Sonniuspark, telefoon (0499) 491491. De Toolbox is te raadplegen op de gemeentelijke website  onder het kopje Toolbox Sonniuspark.