Gemeenteblad 605, 18 augustus 2015 - rampbestrijdingsplan Van den Anker

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 26-08-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

Herzien concept-rampbestrijdingsplan Van den Anker BV ligt ter inzage

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verplicht het concept van het geactualiseerde rampbestrijdingsplan voor Distributiecentrum Van den Anker BV gedurende 6 weken ter inzage te leggen. VRBZO legt het concept-plan gedurende de periode 18 augustus 2015 tot en met 28 september 2015 fysiek ter inzage in het kantoor van de Veiligheidsregio, Deken van Somerenstraat 2 in Eindhoven. Ook de gemeente Son en Breugel legt het concept-plan ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen via de website www.sonenbreugel.nl . Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Postbus 242, 5600 AE  Eindhoven. Dit kan per brief of per mail (johnvanoorsouw@vrbzo.nl). Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer J. van Oorsouw, tel 040-2203506.