Gemeenteblad 623, 15 september 2015, Ontwerp bestemmingsplan Sonniuspark voetgangersbrug

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-09-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 17 september 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark, voetgangersbrug” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een te plaatsen kunstwerk, nabij school de Ruimte aan de Honingbij, dat dienst zal gaan doen als toegangsbrug voor de school.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoeld bestemmingsplan kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ”Sonniuspark, voetgangersbrug”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u - ook binnen de genoemde termijn -, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499-4919491.