Gemeenteblad 624, 15 september 2015, Ontwerpbestemmingsplan en anterieure overeenkomst “Buitengebied; De Kuilen ong.”

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-09-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 17 september 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” (NL.IMRO.0848.BP817BUITENGEBIED-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” is ook te raadplegen via de website via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming zonder bouwvlak naar een woonbestemming, voor de realisatie van één vrijstaande woning via de ruimte-voor-ruimte regeling, op de locatie Kuilen ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Son sectie F nummer 58.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; De Kuilen ong.”.  

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan inzake het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” met de initiatiefnemer.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen, hiervoor beschreven, van het agrarisch perceel aan de Kuilen ongenummerd in Son en Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt eveneens vanaf donderdag 17 september tot en met woensdag 28 oktober 2015 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.