Gemeenteblad 626, 15 september 2015, Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Sonniuspark, Honingbij”

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-09-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 17 september 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015 voor iedereen het op 18 juni 2015 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Sonniuspark, Honingbij” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied De Brink waar aan de Honingbij, in plaats van een 2e school, woningbouw gepland is. Het nieuwe bestemmingsplan gaat uit van maximaal 78 woningen in dat gebied in plaats van 65 woningen, dat als maximum in het oorspronkelijke “bestemmingsplan Sonniuspark” genoemd is.

De wijziging betreft het toevoegen van kostenverhaal in de toelichting van het bestemmingsplan.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door: 

  • iedere belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerp-bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen;
  • iedere belanghebbende die bezwaren heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan door het college in het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.