Gemeenteblad 662, 16 oktober 2015, Cortenbachsedijk Nuenen

Dit artikel is gearchiveerd op 28-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 28-10-2015
Soort bekendmaking: Aangepaste omgevingsvergunning

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning  MCS

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ingediend door Motorcrossclub Son (MCS) voor het in werking hebben van een inrichting waar gereden wordt met crossmotoren. De inrichting ligt aan de Cortenbachsedijk ongenummerd in de gemeente Nuenen, kadastraal bekend gemeente Nuenen, sectie A, nummer 3453.

De aanvraag betreft een zogenaamde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (artikel 2.6 Wabo). Voor deze inrichting is reeds een vergunning verleend op 20 januari 2004, nadien gewijzigd bij besluit d.d. 2 november 2010. De nieuwe vergunning betekent een verdere aanscherping van de voorwaarden waaronder reeds vergunde activiteiten zijn toegestaan. Er vindt dus geen uitbreiding van activiteiten plaats.

Burgemeester en wethouders hebben de gevraagde vergunning onder het stellen van voorschriften verleend. De beschikking is gelijk aan de ontwerpvergunning met dien verstande dat een voorschrift is toegevoegd dat alleen leden van de drijver van de inrichting mogen crossen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2015 tot en met 26 november 2015 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijziging in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking kunnen gedurende de ter inzagelegging beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90 125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Degene die beroep instelt kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrechtspraak.