Gemeenteblad 675, 3 november 2015 - Ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”

Dit artikel is gearchiveerd op 15-12-2015.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 03-11-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf donderdag 05 november 2015 tot en met woensdag 16 december 2015 voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A” (NL.IMRO.0848.BP103SONZUID-ON01) ter inzage ligt. Ook de Crisis- en herstelwet is van toepassing.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A” heeft betrekking op de realisatie van 78 woningen (inclusief parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen) op de locatie hoek Kanaaldijk-Noord – Nieuwstraat - Molenstraat in Son en Breugel.

Het ontwerpbestemming “Son Zuid; Hiva A”  ligt ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 en is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Zuid; Hiva A”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).