Gemeenteblad 695, 24 november 2015 - Vaststelling bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D”

Dit artikel is gearchiveerd op 05-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-11-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 12 november 2015 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D” (NL.IMRO.0848.BP902DRIEHOEK-VA01).

Het bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C – 1D” heeft betrekking op de realisatie van twee vrijstaande woningen (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) op de locatie Driehoek 1C en Driehoek 1D (kavels gelegen achter de woning Kanaalstraat 53-53a-53) in Son en Breugel. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 26 november 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.