Gemeenteblad 696, 24 november 2015 - Evenementenvergunning carnavalsactiviteiten 2016

Dit artikel is gearchiveerd op 05-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 24-11-2015
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft op 19 november 2015 een evenementenvergunning verleend voor diverse activiteiten voorafgaand aan en tijdens carnaval 2016. De festiviteiten mogen plaatsvinden in een feesttent op het Kerkplein in Son in de periode van 15 januari 2016 tot en met 9 februari 2016.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan (20 november 2015) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar het besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Tegen de besluiten tot het verlenen van een evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor dit griffierecht worden afzonderlijke leges in rekening gebracht.