Gemeenteblad 719, 15 december 2015 - Ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt Home & Living Centre” en daarbij behorende gecoördineerde Ontwerpomgevingsvergunning

Dit artikel is gearchiveerd op 26-01-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 15-12-2015
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8, artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf donderdag 17 december 2015 tot en met woensdag 27 januari 2016 voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” (NL.IMRO.0848.BP711EKKERSRIJT-ON01);
  • de ontwerpomgevingsvergunning “Ekkersrijt, Home & Living Centre” (nummer S-HZ-2015-0193). 

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” heeft betrekking op de herontwikkeling van het bestaande pand en de vestiging van perifere detailhandel in het home- en living segment op het terrein aan Ekkersrijt 4091, 4093, 4095, 4097, 4102A en 4102B te Son en Breugel. Het plan past in het gemeentelijk en regionaal beleid. Hiermee wordt de vestiging van perifere detailhandel mogelijk gemaakt.

Ontwerpomgevingsvergunning en coördinatieregeling

De ontwerpomgevingsvergunning heeft betrekking op de herontwikkeling van het bestaande bedrijfspand gevestigd op het perceel Ekkersrijt 4091, 4093, 4095, 4097, 4102A en 4102B voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘kappen’. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Son en Breugel en over de ontwerpomgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Maakt u daarbij wel duidelijk of de zienswijze is gericht op het ontwerpbestemmingsplan of de omgevingsvergunning. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van de terinzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (tel. 0499-491491).