Gemeenteblad 731, 22 december 2015 - Rampbestrijdingsplan Van Den Anker 2.0

Dit artikel is gearchiveerd op 02-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 22-12-2015
Soort bekendmaking: Inlichtingen

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt bekend, dat op 10 december 2015 is vastgesteld:

  • Rampbestrijdingsplan Van den Anker BV 2.0

Het rampbestrijdingsplan zal uiterlijk op 01 februari 2016 in werking treden.

Het rampbestrijdingsplan bevat het geheel van te nemen maatregelen tijdens de eerste uren van een ramp bij Van den Anker BV. Het rampbestrijdingsplan heeft in de periode van 17 augustus 2015 tot en met 28 september 2015 ter inzage gelegen in het kantoor van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deken van Somerenstraat 2, 5600 KX Eindhoven, alsmede in het gemeentehuis te Son en Breugel, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel.

Er zijn door belanghebbenden geen zienswijzen en/of bezwaren ingebracht in genoemde periode die hebben geleidt tot een aanpassing.

Bezwaar tegen dit besluit is niet mogelijk (art. 7.1, 1e lid onder d Algemene wet bestuursrecht).

Beroep tegen het besluit kan worden ingesteld bij de rechtbank in ’s Hertogenbosch, Postbus 70584 5201 CZ ’s-Hertogenbosch,door belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze tijdens de voorbereidingsprocedure te hebben ingediend.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • de naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van het beroep

Eindhoven, 11 december 2015

De voorzitter van de

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Dhr. R. van Gijzel