Gemeenteblad 761, 12 januari 2016 - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.”

Dit artikel is gearchiveerd op 23-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 12-01-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 december 2015 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” (NL.IMRO.0848.BP817BUITENGEBIED-VA01).

Het bestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming zonder bouwvlak naar een woonbestemming, voor de realisatie van één vrijstaande woning via de ruimte-voor-ruimte regeling, op de locatie Kuilen ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Son sectie F nummer 58.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 14 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.