Gemeenteblad 769, 19 januari 2016 - Vastgesteld bestemmingsplan “Sonniuspark, voetgangersbrug”

Dit artikel is gearchiveerd op 01-03-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 19-01-2016
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 januari 2016 tot en met woensdag 2 maart 2016 voor iedereen het op 17 december 2015 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Sonniuspark, voetgangersbrug” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een kunstwerk, nabij school de Ruimte aan de Honingbij, dat dienst doet als toegangsbrug voor de school.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.