Gemeenteblad 828, 15 maart 2016 - Ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” en daarbij behorende gecoördineerde Ontwerpomgevingsvergunning

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Ekkersrijt/Science Park
Publicatiedatum: 15-03-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8, artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf donderdag 17 maart 2016 tot en met woensdag 27 april 2016 voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” (NL.IMRO.0848.BP712EKKERSRIJT-ON01);
  • de ontwerpomgevingsvergunning “Ekkersrijt; Prodrive” (nummer S-HZ-2015-0227).

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” is ook te raadplegen via de website via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” heeft betrekking op het bouwen van een nieuw bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 te Son en Breugel en de realisatie van luchtbruggen om de bedrijfspanden Science Park Eindhoven 5501 en 5006 met elkaar te verbinden.

Het plan past in het gemeentelijke en regionaal beleid. Hiermee wordt de verdere ontwikkeling van ontwikkelings- en researchbedrijven mogelijk gemaakt.

Ontwerp omgevingsvergunning en coördinatieregeling

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een nieuw bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 (activiteit ‘bouwen’).

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen.

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Son en Breugel en over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Maakt u daarbij wel duidelijk of de zienswijze is gericht op het ontwerpbestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van de terinzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (tel. 0499-491491).