Gemeenteblad 829, 15 maart 2016 - Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9”

Dit artikel is gearchiveerd op 26-04-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 15-03-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 4 februari 2016 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9”.

Het bestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9” heeft betrekking op het saneren van de aanwezige intensieve veehouderij en herontwikkeling van de locatie tot twee ruimte voor ruimte woningen en omvorming van de bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad besloten de volgende wijzigingen, hier op hoofdlijnen samengevat, aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

De bestemming “Waarde – Archeologie 3” is gehandhaafd binnen een groot gedeelte van het plangebied, behalve het middelste bouwblok, waar nader archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat geen waarden aanwezig zijn

  • Artikel 5.2.2 a wordt aangevuld met een verwijzing naar de beleidsregel ruimte-voorruimte 2006
  • Artikel 5.2.2 a wordt gewijzigd door het opnemen van de juiste aanduiding conform de plankaart

De bouwvlakken van de beide ruimte-voor-ruimte woningen zijn enigszins aangepast. De daarbinnen geldende maatvoeringen blijven ongewijzigd.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 17 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.