Gemeenteblad 846, 29 maart 2016 - Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”

Dit artikel is gearchiveerd op 10-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-03-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 31 maart 2016 tot en met woensdag 11 mei 2016 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de realisatie van Landgoed Oolen aan de Lieshoutseweg 11.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoeld bestemmingsplan kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerp bestemmingsplan” Buitengebied, Landgoed Oolen”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u - ook binnen de genoemde termijn -, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499-4919491.