Gemeenteblad 851, 29 maart 2016 - Milieubeheer maatwerkvoorschrift Electrotechniek van Lieshout

Dit artikel is gearchiveerd op 10-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 29-03-2016
Soort bekendmaking: Milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken ingevolge artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bekend dat zij op grond van art. 8.42 van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid en akoestische inpassing hebben opgelegd aan:

  • Electrotechniek van Lieshout, Ekkersrijt 2021, 5692 SON EN BREUGEL

Het besluit ligt van 31 maart t/m 12 mei 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son.

Bezwaarmogelijkheid en inwerkingtreding

De Algemene wet bestuursrecht biedt voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een (gemotiveerd) bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel).

Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op de pagina Bezwaar maken.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit.

Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.