gemeenteblad 888, 19 april 2016 - RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”

Dit artikel is gearchiveerd op 31-05-2016.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-04-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 april 2016 tot en met woensdag 1 juni 2016 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de realisatie van Landgoed Oolen aan de Lieshoutseweg 11.

Bezwaarprocedure

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoelde bestemmingsplannen kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Sonniuswijk 17”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u - ook binnen de genoemde termijn -, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499-4919491.