Gemeenteblad 927, 24 mei 2016 - Gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan 'Ekkersrijt, Home & Living Centre" met bijbehorende omgevingsvergunning

Dit artikel is gearchiveerd op 05-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691RA
Publicatiedatum: 24-05-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken overeenkomstig artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 26 mei 2016 tot en met donderdag 7 juli 2016 voor een ieder in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage liggen:

  • het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre”
  • de omgevingsvergunning nummer S-HZ-2015-0193/16.0005399

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre” heeft betrekking op de herontwikkeling van het bestaande pand en de vestiging van perifere detailhandel in het home- en living segment op het terrein aan Ekkersrijt 4091 (Ged1/Slui), 4093, 4095, 4097, 4102A en 4102B te Son en Breugel. Hiermee wordt de vestiging van perifere detailhandel mogelijk gemaakt.

De raad heeft in de vergadering van 12 mei 2016 het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living” gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat van 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016 voor een ieder ter inzage heeft gelegen, zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • artikel 1.25, definitie ‘detailhandel in sport’ is komen te vervallen
  • de toelichting van hoofdstuk 4, paragraaf 4.2. ‘Distributie planologisch onderzoek’ en paragraaf 4.3. ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ zijn aangepast
  • de toelichting van hoofdstuk 4, paragraaf 4.5. ‘Archeologie’

Omgevingsvergunning

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bijbehorende omgevingsvergunning nummer S-HZ-2015-0193/16.0005399 verleend. Hiermee wordt de vestiging van perifere detailhandel in het home- en livingsegment op het terrein aan Ekkersrijt 4091 (Ged1/Slui), 4093, 4095, 4097, 4102A en 4102B mogelijk gemaakt.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten zijn als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid.

Beroep

In de periode 27 mei 2016 tot en met 7 juli 2016 kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen
  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.