Gemeenteblad 934, 2 juni 2016 - WABO uitgebreide 14 weken procedure kennisgeving ontwerpbeschikking, Van den Anker - Experts in chemical logistics, Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 15-07-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 02-06-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Van den Anker - Experts in chemical logistics een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft een revisievergunning voor de inrichting, gelegen aan Ekkersrijt 7604 te Son en Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juni 2016 tot en met 14 juli 2016 tijdens de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. van Soelen, telefoon (013) 206 05 12. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.

Een ieder kan tot en met 14 juli 2016 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 16020471 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.