Gemeenteblad 965, 21 juni 2016 - Vaststelling van de Landelijke Handhavingstrategie

Dit artikel is gearchiveerd op 02-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 21-06-2016
Soort bekendmaking: Verordeningen

Op 14 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Landelijke Handhavingstrategie vastgesteld.

De overheid stelt regels aan burgers en bedrijven om bepaalde beleidsdoelen te bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om het realiseren van een veilige samenleving, een beoogde ruimtelijke- of milieukwaliteit of de bescherming van natuur, landschap, grondstoffen en dergelijke. De regels zijn vastgelegd in wetten of verordeningen en/of in op maat gemaakte vergunningen of toestemmingen. Regels zijn er om te worden nageleefd; als dit niet gebeurt worden de gestelde doelen immers niet bereikt.

Alle activiteiten van de overheid die erop gericht zijn om tot naleving van de vastgelegde regels te komen kunnen we vatten onder het begrip handhaving. Handhaving van het omgevingsrecht betreft een overheidstaak. De bevoegde bestuursorganen hebben de taak voor de bestuursrechtelijke handhaving te zorgen. De basis hiervoor is een handhavingstrategie. Het hebben van een handhavingstrategie is verplicht.

De Landelijke Handhavingstrategie komt in de plaats van de Brabantse Handhavingstrategie "Zó handhaven we in Brabant".

Het doel van de Landelijke Handhavingstrategie is dat landsbreed, het bestuurlijk bevoegd gezag / de omgevingsdiensten, de landelijke inspecties, de politie en het OM uitvoering geven aan de beginselplicht tot handhaven, passend interveniëren bij iedere bevinding, in vergelijkbare situaties vergelijkbare keuzes maken en interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen.

Het besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel.

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2016.