Gemeenteblad 974, 28 juni 2016 - Gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” met bijbehorende omgevingsvergunning

Dit artikel is gearchiveerd op 09-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-06-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken overeenkomstig artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 30 juni 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 voor een ieder in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage liggen:

  • het vastgestelde bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive”;
  • de omgevingsvergunning nummer S-HZ-2015-0227/16.0001617.

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” heeft betrekking op het bouwen van een nieuw bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 te Son en Breugel.

De raad heeft in de vergadering van 16 juni 2016 het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bijbehorende omgevingsvergunning nummer S-HZ-2015-0227/16.0001617 verleend. Hiermee wordt de nieuwbouw van het bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 te Son en Breugel mogelijk gemaakt.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten zijn als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid.

Beroep

In de periode 01 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016 kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.