Gemeenteblad 985, 5 juli 2016 - Ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”

Dit artikel is gearchiveerd op 16-08-2016.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 05-07-2016
Soort bekendmaking: Bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 07 juli 2016 tot en met woensdag 17 augustus 2016 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” (NL.IMRO.0848.BP401BREUGEL-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” heeft betrekking op de realisatie van drie vrijstaande woningen (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) op de locatie Sint Genovevastraat 41 te Breugel (gemeente Son en Breugel).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Breugel; Sint Genovevastraat 41”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499 - 491491).