Bijzonderheden

Duurzaamheid en natuur staan zeer hoog in het vaandel van onze gemeente. We willen zorgen voor behoud van groen. Daarbij zetten we in op versterking van de ecologische waarde van groen, om daarmee de leefgebieden voor dieren en planten veilig te stellen en te versterken. 

Daarom willen we de bossen in Son en Breugel zo ontwikkelen, dat deze toekomstbestendiger en weerbaarder worden tegen klimaatverandering en menselijke invloeden.  We zijn van mening dat we de natuur een handje moeten helpen, door te sturen op meer variatie in leeftijden, soorten en structuren, om zo de biodiversiteit te verhogen. We houden daarbij rekening met de belevingswaarde en veiligheid van de bezoekers van onze bossen.

Onderhoud

We hebben het bij de bossen in Son en Breugel niet over ‘natuurlijke’ bossen, maar aangelegd bossen, die onder andere worden gebruikt als verblijfsgebied van mensen. Dergelijke bossen vragen om regulier onderhoud. De gemeenteraad heeft een beheerplan vastgesteld en dat plan geeft voor circa 10 jaar richting aan de uitvoering van het bosonderhoud.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Voor de start van de werkzaamheden worden uit veiligheidsoogpunt gefaseerd paden tijdelijk afgesloten zijn. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed toegankelijk zijn. Dit is erg afhankelijk van de regenval gedurende de werkzaamheden.
Na de werkzaamheden worden alle wegen en paden, wanneer het weer het toelaat, weer netjes hersteld. Tenslotte zal het bos er anders uit komen te zien.
Na een dunning is er sprake zijn van achtergebleven kroonhout en uitrijpaden waarlangs het stamhout is afgevoerd. Het bos oogt ruw maar zal zich in het voorjaar snel herstellen. Dit heeft van zelfsprekend tijd nodig.
U zult zien dat er na de dunning meer ondergroei zal ontstaan en er meer variatie komt in de boomsoortensamenstelling.
Dit voorjaar gaan we op diverse plaatsen, waar kleine verjongingsgaten zijn gemaakt, inplanten met veelal loofhout soorten.

Waarom wordt er gedund?

Op de eerste plaats omdat vrijwel al het bos ooit is aangeplant waardoor het uit één soort bestaat van één leeftijd. Bij de soortenkeuze werd er destijds met name gekeken naar de opbrengsten, veel minder of niet naar biodiversiteit. Dit is met name goed terug te zien aan de vele soorten  arme naaldboomsoorten in de bossen van ’t Harde Ven. Door niet in te grijpen sluit het kronendak en neemt de struik- en kruidlaag en daarmee de biodiversiteit verder af. Door juist wel te dunnen krijgen de gewenste bomen meer ruimte waardoor ze vitaal blijven en kan er gestuurd worden op een ongelijkjarig, structuurrijk en gemengd bos, zoals dat bij de Sonse Bergen al beter aanwezig is.
Tenslotte komt er bij een dunning ook hout vrij dat een waardevolle circulaire grondstof is voor de bouw en tal van andere producten. De opbrengsten van het hout worden rechtstreeks geïnvesteerd in de zeer noodzakelijke maatregelen voor bos- en natuurontwikkeling binnen de gemeente Son en Breugel.

Video's

In de volgende video's leggen we uit wat we precies doen en waarom:

Uitleg over het ecologisch bosonderhoud

Uitleg over het blessen van de bomen

Uitleg over het tegengaan van verzuring

 

Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid-Nederland

Per april 2021 is er een beheerovereenkomst afgesloten tussen Bosgroep Zuid-Nederland en de gemeente Son en Breugel voor het beheer van de bos- en natuurterreinen. In de afgelopen maanden hebben we allereerst bosdunningen uitgezet in de Sonse Bergen en de bossen tussen Son en de A50. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om in deze gebieden als eerste het achterstallig onderhoud aan te pakken. 

Bosdunning

Bij een bosdunning worden er bomen verwijderd ten behoeve van de ontwikkeling van andere bomen. Door dit zorgvuldig te doen kan de bosbeheerder verschillende doelstellingen realiseren.
Voor beide deelgebieden zijn er aparte doelstellingen geformuleerd in het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan.

Bossen tussen Son en de A50

In het bosgebied tussen Son en De A50 hebben we gedurende deze dunning vooral op het vergroten van het aandeel inheemse loofbomen door deze meer ruimte te geven. Daarnaast hebben we het gesloten kronendak gevarieerd opener gemaakt voor meer licht op de bodem. Door meer licht variatie ontstaat er meer structuur in de struiklaag waar veel planten- en diersoorten van profiteren.

Sonse Bergen

De Sonse Bergen is gelegen op de flank van het beekdal en is een erg gevarieerd gebied. Binnen het bos is op een aantal plaatsen al een mooie variatie aanwezig. De dunning zal er op gericht zijn om dit in stand te houden, de beleefbaarheid te vergroten en de verdere ontwikkeling van de biodiversiteit te bevorderen. Door intensief gebruik en een fijnmazige padenstructuur is en blijft veiligheid een aandachtpunt in de Sonse Bergen. Gefaseerd zullen er soms moeilijke maar afgewogen keuzes gemaakt moeten worden om zowel het huidige bosbeeld als de veilheid te waarborgen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kwijnende populieren en Amerikaanse eiken met zwaar dood binnen valbereik van wandelpaden.

Meer informatie

Mochten er vragen zijn gedurende de werkzaamheden dan kan u contact opnemen met Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep Zuid-Nederland. Dit kan telefonisch op (040) 20 66 360 en per e-mail met w.aarts@bosgroepen.nl of e.ceelen

 

Bosbeheerplan Son en Breugel