Groenstroken en reststroken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Reststroken zijn groenstroken die geen openbare functie (meer) hebben. Niet elke groenstrook is dus een reststrook. De gemeente biedt deze stroken waar mogelijk te koop aan voor direct aanwonenden.

Er zijn verschillende redenen waarom u gemeentegrond zou willen gebruiken. Bijvoorbeeld om uw tuin of woning te vergroten. Op dit moment worden veel groenstroken verhuurd aan particulieren. De gemeente heeft besloten om hier op termijn mee te stoppen en om zogenaamde reststroken aan particulieren te verkopen. Dit zijn groenstroken die geen openbare functie (meer) hebben. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verkoop van reststroken in Breugel en De Gentiaan

De gemeente is in 2015 een pilot gestart voor de verkoop van reststroken in de wijk De Gentiaan. De pilot in deze wijk loopt ten einde. In het volgende gedeelte van de gemeente wordt het project nu opgestart. Dit is de kern Breugel. Net als voor De Gentiaan is voor Breugel een integrale kaart vastgesteld waarop alle (verkoopbare) reststroken zijn ingetekend.

Reststrokenkaarten

Op de reststrokenkaart Breugel en de reststrokenkaart De Gentiaan kunt u zien welke reststroken zijn vastgesteld. U kunt op de kaart zien of u een strook die grenst aan uw perceel kunt kopen.

Op de kaart is ook aangegeven welke bestemming (gebruiksmogelijkheden) de reststrook gaat krijgen. Op dit moment hebben de reststroken nog een ‘openbare’ bestemming (meestal 'verkeer' of 'groen'), maar dit moet gewijzigd worden naar een ‘particuliere’ bestemming ('tuin' of 'wonen'). Op een later moment wordt dit via een aparte bestemmingsplanprocedure voor alle verkochte reststroken geregeld.

Voor delen van de oude linten Veerstraat, Van den Elsenstraat, St. Genovevastraat is geen sprake van een planmatige opbouw. De onregelmatigheid is daar vaak juist een ruimtelijke kwaliteit. Om deze reden wordt voor deze straten op een later moment bekeken of aanpassing van eigendomsgrenzen met het openbaar gebied aan de orde is en zijn deze niet meegenomen in de reststrokenkaart.

De omvang en exacte begrenzing van de reststroken zijn indicatief aangegeven op de kaart. Deze worden exact bepaald op het moment dat de reststrook verkocht wordt. Zo kunnen we rekening houden met bijvoorbeeld te behouden bomen of onderhoudsstroken voor watergangen en transformatorhuisjes. De kaarten zijn met veel zorgvuldigheid gemaakt aan de hand van de bij de gemeente bekende informatie. De gemeente behoudt zich het recht voor om van de kaart af te wijken wanneer sprake blijkt van een onbedoelde fout of wanneer nieuwe, nog niet bij ons bekende informatie, tot een andere beslissing zou moeten leiden.

Aanvraag reststrook

Wilt u een reststrook kopen? Vul dan het antwoordformulier in:

Als u op dit moment een groenstrook van de gemeente huurt in De Gentiaan of Breugel heeft u onlangs informatie ontvangen over de wijzigingen in het huurbeleid voor gemeentelijke groenstroken. Wij  hebben u gevraagd aan te geven of u (ook) geïnteresseerd bent in aankoop van de gehuurde groenstrook wanneer deze als reststrook is aangewezen. Op basis van de keuze die u aan ons heeft doorgegeven ontvangt u van ons bericht over de mogelijkheden. U hoeft in dat geval niet opnieuw het antwoordformulier in te vullen. 

Contact

De organisatie Intersolum verzorgt de begeleiding en uitvoering van de reststroken voor de gemeente. Zij nemen contact met u op over uw aanvraag. U kunt Intersolum telefonisch bereiken op maandag en dinsdag (0499) 491 413. U kunt ook een e-mail sturen.

Overige wijken

Verkoop van reststroken vindt nu plaats in De Gentiaan en Breugel. Wanneer u in een andere wijk woont is het op dit moment nog niet mogelijk om een verzoek in te dienen voor aankoop van een groenstrook. In de loop van 2017 en 2018 wordt ook voor de overige wijken een reststrokenkaart opgesteld. Op dat moment kunnen bewoners van die wijken ook een verzoek indienen. Verzoeken voor die wijken worden tot die tijd nog niet in behandeling genomen.  

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Grondprijs € 85,00 per m2.

Houd rekening met eventuele bijkomende kosten ( b.v. uitmeten van de grond, de kosten voor de notaris en het kadaster).

De gemeente moet ook bekijken of er kabels en leidingen in de grond liggen. Dit kan voor extra kosten zorgen. In de rekenvoorbeelden in de informatiefolder verkoop reststroken zijn deze kosten globaal weergegeven.